streda, 1 decembra, 2021

SLOVÁCI POZOR! Nenosíte alebo máte zle nasadené rúško? Toto vám hrozí už od dnes!

Posledné články

SLOVÁCI POZOR! Nenosíte alebo máte zle nasadené rúško? Toto vám hrozí už od dnes!

Počty nakazených sa rapídne zvyšujú. Dnes na Slovensku pribudol rekordný nárast 1929 nových prípadov. Už od dnes platia rúška aj v exteriéri.

Zdroj: TASR/AP/Kristína Mayerová

Ako však nosiť správne rúško aby nám nehrozila pokuta?

Predseda vlády Igor Matovič už v relácii Braňa Zavodského avizoval, že polícia bude ľudí kontrolovať. Následne ak si rúško správne nenasadíme bez napomenutia nám hrozí pokuta.

„Osoba, ktorá nerešpektuje opatrenie prekrývať si nos a ústa (rúškom, šatkou, šálom a podobne), sa dopúšťa priestupku na úseku civilnej ochrany (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva), za ktorý hrozí pokuta v blokovom konaní do výšky 1 000 eur, v správnom konaní až do 1 659 eur.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Zároveň chceme pripomenúť, že nie sme jediný orgán, ktorý v tejto súvislosti na povinnosti dohliada.“ vysvetlila pre Nový Čas hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

„Osoba, ktorá nerešpektuje opatrenie prekrývať si nos a ústa (rúškom, šatkou, šálom a podobne), sa dopúšťa priestupku na úseku civilnej ochrany (zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva), za ktorý hrozí pokuta v blokovom konaní do výšky 1 000 eur, v správnom konaní až do 1 659 eur. Zároveň chceme pripomenúť, že nie sme jediný orgán, ktorý v tejto súvislosti na povinnosti dohliada.“ doplnila hovorkyňa Policajného zboru Denisa Bárdyová

Na toto si dávajte pozor

Už od 15.10 sú rúška povinné všade. Výnimka je stanovená iba za hranicami mesta či obce. Tam nebude nutné ich nosiť, ak ste od cudzích osôb vzdialení min. 5 metrov, alebo ste s niekým, s kým žijete v spoločnej domácnosti.

Výnimku majú nepočujúci žiaci či žiaci s mentálnym postihnutím

  Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Picus Capital. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Picus Capital nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Viac článkov

1 komentár

 1. Polícia môže dať pokutu vo výške 99 eura
  Podľa zákona 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva – V tomto zákona – citujem:

  § 32 Priestupky
  (1)
  Priestupku na úseku civilnej ochrany sa dopustí ten, kto
  a)
  neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona,
  b)
  nevykoná opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastní alebo sa mu zverili,
  c)
  neriadi sa pokynmi okresného úradu alebo obce na ukrytie a evakuáciu,
  d)
  nesplní povinnosť ustanovenú týmto zákonom vyplývajúcu zo zaradenia do jednotky civilnej ochrany a súvisiacu s bezprostrednou ochranou života, zdravia a majetku,
  e)
  neposkytne bez vážneho dôvodu osobnú pomoc alebo vecné prostriedky, ktoré vlastní alebo užíva,
  f)
  neumožní okresnému úradu alebo obci umiestniť na nehnuteľnosti, ktorú vlastní alebo prevádzkuje, zariadenie civilnej ochrany alebo neumožní k nemu prístup,
  g)
  zneužije alebo poškodí zariadenia alebo prostriedky informačného systému civilnej ochrany,
  h)
  neodovzdá bezodkladne ministerstvu vnútra osvedčenie, ak stratí odbornú spôsobilosť.
  (2)
  Za priestupok podľa odseku 1 môže uložiť okresný úrad pokutu do 331 eur; za priestupok spáchaný počas mimoriadnej situácie pokutu do 1659 eur a v blokovom konaní do 1000 eur.
  Priestupok podľa odseku 1 písm. a) prejednáva v blokovom konaní aj orgán Policajného zboru a obecná polícia.
  § 33
  (1)
  Na konanie o ukladaní sankcií podľa § 31 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.16a)
  (2)
  Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na priestupky všeobecné predpisy.32)
  (3)
  Pokuty uložené okresným úradom podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu; pokuty uložené obcou sú príjmom obce.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Posledné články